Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden – 2022 – 1.11

Algemene Leveringsvoorwaarden van IQ Leads BV., gevestigd aan de Lemelerberg 25 te Alphen aan den Rijn.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rijnland onder nr. 27319494

 • WEBSITE OPTIMALISATIE
 • SOCIAL BUSINESS
 • LEAD GENERATIE
 • CONVERSIE OPTIMALISATIE

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

IQ Leads:                    de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IQ Leads B.V., gevestigd aan de Lemelerberg 25 te Alphen aan den Rijn;

Opdrachtgever:      de (rechts)persoon die met IQ Leads een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

Partijen:                     Opdrachtgever en IQ Leads tezamen.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen IQ Leads en opdrachtgever waarop IQ Leads deze voorwaarden van
  toepassing heeft verklaard, alsmede op iedere rechtsverhouding die tot stand komt nadat onderhavige algemene voorwaarden op enig moment van toepassing zijn verklaard op een rechtsverhouding tussen opdrachtgever en IQ Leads, tenzij en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met IQ Leads, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
  toepassing. IQ Leads en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. Indien een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden mogelijkerwijs niet toepasselijk is of nietig wordt verklaard, blijft de rest onverkort van kracht. Daarnaast zullen de
  nietig verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES 

 1. Alle aanbiedingen van IQ Leads zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door IQ Leads gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende vier weken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven. IQ Leads is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen vier weken wordt bevestigd.
 3. Leveringstermijnen genoemd in offertes van IQ Leads zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is IQ Leads daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IQ Leads anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht IQ Leads niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten en/of goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 8. IQ Leads is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan IQ Leads heeft geretourneerd.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. IQ Leads zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft IQ Leads het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. IQ Leads aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan IQ Leads de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door IQ Leads of door IQ Leads ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afnemer vrijwaart IQ Leads voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.
 7. IQ Leads zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van IQ Leads over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes zijn derhalve indicatief van aard. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
 8. Opdrachtgever dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. IQ Leads is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van Opdrachtgever en Opdrachtgever zal IQ Leads vrijwaren voor dergelijke aanspraken door derden.
 9. Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

ARTIKEL 5 – BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IQ Leads aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Aanvullende Diensten worden in beginsel per week achteraf aan Opdrachtgever gefactureerd, tenzij anders overeen is gekomen. Deze facturen dienen eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.
 3. Trainingen worden in beginsel vooraf gefactureerd en dienen voor aanvang van de training te zin betaald.
 4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling van opdrachtgever, de aanstelling van een stille bewindvoerder, beoogd curator en/of beoogd bewindvoerder, dan wel de opening van een insolventieprocedure zijn de vorderingen van IQ Leads op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. IQ Leads heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met IQ Leads te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.
 8. De voor het incasso van enig door opdrachtgever aan IQ Leads verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van opdrachtgever. De voor rekening van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 350,00 euro, tenzij opdrachtgever een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit.
 9. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit, wordt de aan IQ Leads verschuldigde vergoeding vastgesteld overeenkomstig het besluit “Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, waarbij voornoemde vergoeding eerst verschuldigd is nadat veertien dagen na de dag waarop overeenkomstig artikel 6:96 lid 4 en lid 5 werd aangemaand vruchteloos zijn verstreken.
 10. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is IQ Leads, onverminderd haar overige uit de wet, de overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden, gerechtigd om zonder nadere voorafgaande aankondiging, haar diensten jegens opdrachtgever op te schorten, hetgeen ook kan inhouden dat IQ Leads de website, de webshop dan wel enige andere door IQ Leads ingerichte en/of gemaakte internettoepassing, offline haalt dan wel op andere wijze ontoegankelijk maakt.
 11. Indien IQ Leads de verrichting van diensten, op welke grond dan ook, jegens opdrachtgever heeft opgeschort en/of de website, de webshop en/of enige andere door IQ Leads ingerichte dan wel gemaakte internettoepassing offline heeft gehaald dan wel op andere wijze ontoegankelijk maakt, is IQ Leads gerechtigd om indien de diensten nadien weer worden hervat / opgestart een bedrag van € 275,- aan (her)aansluitkosten in rekening te brengen aan opdrachtgever die deze kosten omgaand zal voldoen, onverminderd het recht van IQ Leads om de werkelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 – ZEKERHEIDSSTELLING

Opdrachtgever is steeds verplicht op het eerste verzoek van IQ Leads terstond en naar het oordeel van IQ Leads genoegzame en in de door IQ Leads gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig (telkens) aan te vullen. Zolang Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is IQ Leads gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

ARTIKEL 7 – VERGOEDINGEN EN TARIEFWIJZIGING

 1. Opdrachtgever is periodiek vergoeding(en) verschuldigd conform de tarieven en prijzen vastgesteld en gepubliceerd door IQ Leads voor haar werkzaamheden, uit te drukken in euro (EUR), tenzij anders overeengekomen. Alle tarieven, prijzen en andere vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals BTW) en andere wettelijke heffingen, tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.
 2. De door de zoekmachines en/of mediaexploitanten en/of derden in rekening gebrachte kosten die verband houden met de in opdracht van Opdrachtgever opgezette, beheerde en/of gevoerde campagne(s) dienen rechtstreeks door Opdrachtgever, zonder tussenkomst van IQ Leads, betaald te worden aan de partij die deze kosten in rekening brengt, zulks met vrijwaring van IQ Leads voor deze kosten. IQ Leads kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van Opdrachtgever jegens derden.
 3. De door IQ Leads vermelde vergoedingen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Als de Opdrachtgever niet wenst in te stemmen met enige verhoging van de tarieven, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen binnen één (1) maand na een dergelijke tarief- en/of prijs-wijziging, dan wel binnen één (1) maand na kennisgeving van de tarief- en/of prijswijziging door IQ Leads, waarbij de beëindiging plaats vindt op de datum genoemd in IQ Leads kennisgeving waarop een dergelijke prijs en/of tariefwijziging van kracht zou zijn geworden.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst indien IQ Leads een tarief- en/of prijswijziging doorvoert conform een vooraf overeengekomen index of maatstaf betreft, waaronder thans in ieder geval begrepen de Consumenten Prijs Index (CPI).

ARTIKEL 8 – TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

 1. Opdrachtgever zal aan IQ Leads steeds uit eigen beweging en tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking aan de uitvoering aan de opdracht verlenen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 3. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de afgesproken specificaties en geschikt zijn voor de overeengekomen doelstellingen.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van IQ Leads staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft IQ Leads steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. IQ Leads is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IQ Leads is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IQ Leads kenbaar behoorde te zijn.
 5. Wanneer medewerkers van IQ Leads op de locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatie-, internetfaciliteiten etc. zorg dragen.
 6. Opdrachtgever zal IQ Leads, haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
 7. Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van IQ Leads voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer identificatiegegevens en procesdata en is slechts toegankelijk voor IQ Leads. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens toestemming van Opdrachtgever of in de gevallen wanneer IQ Leads hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 8. IQ Leads is steeds gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever en het project waaraan IQ Leads Producten levert en/of heeft geleverd op haar website te plaatsen, te gebruiken als referentie en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen. Partijen kunnen schriftelijk nadere afspraken overeenkomen ten aanzien van de omgang met project specifieke gegevens die Opdrachtgever aanwijst als vertrouwelijk.

ARTIKEL 9 – WIJZIGING VAN DE OPDRACHT EN MEERWERK

 1. Indien IQ Leads op verzoek van Opdrachtgever, dan wel naar eigen inzicht en/of op eigen verzoek met voorafgaande instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van IQ Leads.
 2. IQ Leads is nimmer verplicht aan een verzoek tot het verrichten van meer of andere werkzaamheden te verrichten dan oorspronkelijk overeengekomen te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 4. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal IQ Leads Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.
 5. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing, de oorspronkelijke doelstellingen en/of de verwachtingen van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. IQ Leads zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 10 – ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan IQ Leads. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal IQ Leads de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de nakoming in redelijkheid niet van IQ Leads gevergd kan worden gelet op de daarmee gemoeide kosten en/of inspanningen.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of redelijkerwijs niet van IQ Leads gevergd kan worden zal IQ Leads slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De aansprakelijk van IQ Leads voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad, nadeelsopheffing of anderszins, is uitgesloten.
 2. Voor elke door IQ Leads aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 3. Voor zover de aansprakelijkheid van IQ Leads, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, niet kan worden uitgesloten, is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal de vergoeding die voor de uitvoering van de betreffende specifieke opdracht betaald is door Opdrachtgever en in ieder geval beperkt tot maximaal € 5.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van IQ Leads voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, en schade als gevolg van verminkte of verloren gegaan informatie.
 5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van IQ Leads of haar bestuur.
 6. Opdrachtgever vrijwaart IQ Leads tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of Diensten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart IQ Leads, onverminderd het overigens in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden bepaalde voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 8. Indien opdrachtgever aan IQ Leads informatie(dragers), data, elektronische bestanden en/of software verstrekt, garandeert deze vrij zijn van virussen en defecten.
 9. IQ Leads zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Dienst in verband met gewoon of buitengewoon onderhoud.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop IQ Leads geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IQ Leads niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IQ Leads, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder begrepen. Onverminderd het voorgaande wordt onder overmacht ook begrepen het uitvallen en/of beperkt beschikbaar zijn van servers, internetverbindingen, telecommunicatienetwerken, alsmede het niet en/of beperkt beschikbaar zijn van de voor de uitvoering van de opdracht beschikbare software.
 3. IQ Leads heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IQ Leads zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover IQ Leads ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IQ Leads gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

ARTIKEL 13 – CONTRACTDUUR EN OPZEGGING

 1. De Overeenkomst zal van kracht worden op de ingangsdatum zoals die tussen partijen is overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst of – indien bedoelde datum niet expliciet is vastgelegd – op het moment dat IQ Leads de Opdrachtgever voor het eerst toegang geeft tot de diensten, dan wel op het moment dat IQ Leads een aanvang neemt met de uitvoering van de opdracht.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van minimaal één (1) jaar. De duur van de Overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij Opdrachtgever of IQ Leads de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. IQ Leads heeft steeds het recht de Overeenkomst onmiddellijk per aangetekend schrijven te beëindigen, eenzijdig en zonder vermelding van redenen, in welk geval IQ Leads de door de Opdrachtgever betaalde vergoeding(en) voor de nog niet geleverde diensten op pro rata basis zal restitueren.
 4. Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
 5. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die IQ Leads vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. IQ Leads komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, ingeval van faillissement van Opdrachtgever, beslag op goederen van Opdrachtgever, surseance van betaling van Opdrachtgever, de aanstelling van een stille bewindvoerder, beoogd curator en/of beoogd bewindvoerder, dan wel de opening van een insolventieprocedure ten aanzien van Opdrachtgever, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt.
 7. IQ Leads zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding. Het recht van Opdrachtgever tot gebruik van de diensten vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege.
 8. Indien Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst, dan is IQ Leads gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst en/of het verlenen van de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. IQ Leads behoudt tevens haar recht voor om resultaten onder haar te houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever aan haar verplichtingen voldoet. Deze bepaling laat onverminderd het recht van IQ Leads tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
 9. De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.
 10. Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd zal IQ Leads de Dienst gedurende dertig (30) kalenderdagen na einde van de Overeenkomst beschikbaar houden, louter zodat Opdrachtgever, op verzoek, haar informatie kan opvragen, raadplegen en/of er een reservekopie van maken. Bewerken van informatie zal in genoemde periode niet meer mogelijk zijn. IQ Leads zal in genoemde periode geen enkele andere verplichting meer hebben dan voornoemd beschikbaar houden, indien daarom tijdig wordt verzocht. Indien gewenst kan IQ Leads tegen vergoeding en op verzoek de content aan Opdrachtgever binnen genoemde periode aanbieden in gecomprimeerde staat.
 11. IQ Leads is gerechtigd om de door IQ Leads ingerichte plugins en optimalisatie intelligentie (waaronder tevens doch niet uitsluitend Yoast plugins, Analytics Dashboards) te verwijderen dan wel anderszins buiten werking te stellen.

ARTIKEL 14 – EXCLUSIVITEIT

 1. Opdrachtgever verleent aan IQ Leads voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van de opdracht, waaronder webdesign, webdevelopment en/of internet en/of zoekmachine marketing campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en andersoortige websites.
 2. Opdrachtgever verleent aan IQ Leads een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die IQ Leads noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de internet en/of zoekmachine marketing campagnes.

ARTIKEL 15 – NON-CONCURRENTIE

 1. Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het Opdrachtgever niet toegestaan om personen die, direct of indirect, namens of vanuit IQ Leads bij de uitvoering betrokken zijn geweest te contacteren en of betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden, tenzij IQ Leads daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde verbeurd Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 100.000,00, zegge: honderdduizend euro, vermeerderd met € 5.000,- voor ieder dag dat de overtreding duurt.
 3. Opdrachtgever is ervan op de hoogte, dat de medewerker(s) van IQ Leads zich jegens IQ Leads hebben verplicht tijdens hun overeenkomst met IQ Leads en gedurende een periode van een jaar na beëindiging van hun overeenkomst zich te onthouden van het hebben van contact en van het doen verrichten van werkzaamheden direct of indirect via derden voor Opdrachtgever of cliëntopdrachtgever van hun werkgever IQ Leads, zulks op straffe van een direct opeisbare boete.

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1.  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij IQ Leads of haar licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Hij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft IQ Leads steeds en te allen tijde de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werk, logo’s, foto’s, films, programmatuur, plugin’s, dashboards, databestanden, productie- en hulpmiddelen, ook indien de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur zijn vermeld.
 4. Al het door IQ Leads vervaardigde materiaal, de geleverde goederen en/of rechten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van IQ Leads niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door IQ Leads gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door IQ Leads vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij IQ Leads een contract is aangegaan.
 5. Teneinde de overeengekomen diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan IQ Leads om de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren.
 6. De opdrachtgever staat ervoor in en garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan IQ Leads van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto’s en dergelijke, met het doel van gebruik of bewerking.
 7. Opdrachtgever vrijwaart IQ Leads nadrukkelijk tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 8. Rechten worden steeds aan de opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 9. Alle zaken die aan de opdrachtgever worden geleverd, blijven eigendom van IQ Leads, totdat alle bedragen die de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan IQ Leads verschuldigd is, volledig zijn voldaan.
 10. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Partijen beogen aan deze bepaling goederenrechtelijke werking te ontlenen.
 11. Door IQ Leads geleverde zaken en/of rechten die krachtens het in dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud van IQ Leads vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 12. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht IQ Leads zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 17 – GEHEIMHOUDING EN VERBOD TOT OPENBAARMAKING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IQ Leads gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en IQ Leads zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IQ Leads niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Bij overtreding van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde zal Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan IQ Leads verschuldigd zijn van € 50.000,- voor iedere overtreding vermeerderd met € 5.000,- voor ieder dag dat de overtreding duurt.

ARTIKEL 18 – RECHTSKEUZE EN BEVOEGDHEID

 1. Op deze algemene voorwaarden alsmede op de overeenkomst(en) waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is/zijn verklaard, is uitsluitend Nederlands rechts van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten; CISG, Wenen 11 april 1990) zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank te Rotterdam (Nederland), onverminderd het recht van IQ Leads om Opdrachtgever voor de rechter van diens woonplaats of elke andere volgens de wet bevoegde rechter te dagen.
 3. Bij geschil van mening omtrent de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.

ARTIKEL 19 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Opdrachtnemer is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen dan wel herroepen van onderhavige algemene voorwaarden, mits zij opdrachtgever hiervan één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk moment deze gewijzigde algemene voorwaarden op alle rechtsverhoudingen tussen partijen van toepassing zijn.

ARTIKEL 20 – SLOTBEPALINGEN

 1. Wijziging van deze overeenkomst of aanvulling daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven, partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.